רוצים שוויון? הדרך לזכויות עוברת מתחת לחופה / מארק שון- כלכליסט 2.7.09

בשנים האחרונות בתי המשפט מחוללים מהפכה בהשוואת הזכויות הכלכליות של המסגרות המשפחתיות השונות. למרות זאת, יש לא מעט הבדלים בזכויות של זוגות נשואים לעומת ידועים בציבור וזוגות חד־מיניים. “כלכליסט” בסיוע ארגון משפחה חדשה – בדק מי ישלם יותר מס, מי זכאי לקצבת שארים ולמי מגיע סיוע במשכנתה. פורסם בכלכליסט 2.7.09

מיסוי

נשואים המוכרים על ידי מדינת ישראל :משלמים יותר מס הכנסה

כאשר מדובר בזוג נשוי חישוב המס מבוצע באופן הבא: אם מקורות ההכנסה של בני הזוגתלויים זה בזה – המיסוי על הכנסותיהם יהיה משותף. לפיכך על פי רוב הם ייאלצו לשלםיותר מס בשל החישוב על פי מדרגת המס. במקרים אחרים, כאשר מקורות ההכנסה אינם תלוייםזה בזה יחושב המס בנפרד.

מבחינת מיסוי מקרקעין ותקנות מס שבח, אדם שמוכר קרקע שקיבל בירושה מבן זוגו יהיהפטור ממס, וכך גם העברת זכויות של דירה על שם בן הזוג – בתנאי שחיו יחד לפחות שנה.

ידועים בציבור :מדווחים על המס בנפרד

ידועים בציבור הם בני זוג שלא נישאו בשום מסגרת אך מנהלים חיים משותפים. על פיפקודת מס הכנסה, בן זוג מוגדר כ”אדם הנשוי החי ומנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוילו”. הסדר זה דווקא מעניק לפעמים יתרון לזוגות שאינם נשואים כהלכה אולם מנהלים ביחדעסק משותף למשל והכנסתם תלויה זה בזה.

במקרה הנ”ל, שלא כמו הזוגות הנשואים, בני הזוג ידווחו על המס בנפרד ולכן ישלמובסופו של דבר שיעור מס מופחת. “אין ספק שיש אנומליה וחוסר שיווי משקל בחקיקת המס”, אומר פרופ’ דוד גליקסברג, מומחה למסים מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. “כתוצאה מכך שמשטר המס לא מתעסק עם המשפחה החדשה, לפעמים הזוגות הלא ממוסדים נהניםמכך”.

זוגות חד-מיניים: מוכרים לצורכי מיסוי מקרקעין

מבחינת מדיניות המס, מצבם של הזוגות החד־מיניים דומה לזה של הידועים בציבור. הםאינם מוגדרים כזוג על פי פקודת המס, ולכן יוצאים נשכרים מגביית המס עקב חישוב בנפרדשל מס ההכנסה.

היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז הנחה את הפרקליטות להכיר בבני זוג מאותו מין לצורךהטבות במיסוי מקרקעין. להסכמה הזאת יש גם השפעה על חוק הירושה, שכן חוק מיסוימקרקעין במקרה של ירושה מתבסס על אותן הגדרות לגבי בני זוג.

ביטוח לאומי

נשואים המוכרים על ידי מדינת ישראל :מקבלים קצבת שארים

בני זוג נשואים זכאים לקבל מביטוח לאומי “קצבת שארים” – סכום חודשי שהביטוחהלאומי משלם לבן הזוג של אדם שנפטר. הקצבה החודשית עבור אלמנה או אלמן בני 50ומעלה, או אלמנה או אלמן צעירים יותר שחיים עם ילדים, עומדת על 16% מהשכר הממוצעבמשק – 1,331 שקל. אלמנה או אלמן בגיל 50-40 זכאים ל־12% מהשכר הממוצע במשק. נוסףעל כך, אלמנים שגרים עם ילדיהם יקבלו 7.5% מהשכר הממוצע על כל אחד מילדיהם.

סעיף רלבנטי נוסף הוא תשלומי הלידה מביטוח לאומי. היולדת מקבלת מענק אשפוז של 7,600 שקל (הסכום מתעדכן מדי שנה) ומענק לידה, במדרג משתנה בהתאם למספר הילדים. המענק על הילד הראשון הוא 20% מהסכום המקסימלי של 9,598 שקל, כלומר 1,919 שקל. המענק על הילד השני עומד על 9% מהסכום המקסימלי, ועל הילד השלישי 6% מהסכום המקסימלי.

בלידת תאומים הזוג יקבל את הסכום המקסימלי, ובמקרה של שלישייה או יותר, יקבל 50%ממנו על כל ילד. האשה זכאית גם לדמי לידה בחופשת הלידה, במשך שישה שבועות או 12שבועות, בהתאם לתשלומי הביטוח הלאומי ששילמה לפני הלידה. דמי הלידה הם בגובה שכרהעבודה של האשה.

ידועים בציבור: כמו זוגות נשואים

“ישנם שני גופים עיקריים שמפתיעים לטובה בנוגע ליחס לזוגות לא נשואים – צה”לוביטוח לאומי”, אומרת עו”ד רוזנבלום, יו”ר ארגון משפחה חדשה. במקרה של ביטוח לאומי, זכויות הידועים בציבור הושוו הלכה למעשה לאלו של זוגות נשואים.

זוגות הידועים בציבור זכאים לקבל קצבת שארים מהביטוח הלאומי אם מהם נפטר, על פיאותם קריטריונים של זוגות נשואים. בדומה לכך הם גם מקבלים תשלומי לידה כאשר נולדיםלהם ילדים, ודמי לידה בחופשת לידה, שכן תשלומים אלו ניתנים לאשה ולא לבני הזוג.

זוגות חד-מיניים: גם זוג גברים זכאי לדמי לידה

בכל הנוגע לקבלת דמי לידה וחופשת לידה מביטוח לאומי, ההטבה ניתנת על עצם ההולדה. לכן זוג נשים יקבל את אותה הטבה כמו זוג נשוי.

בחודשיים האחרונים חלה פריצת דרך בעניין ההטבה לזוגות גברים, לאחר מאבק שניהלארגון “משפחה חדשה”. בעקבות פניית הארגון לבית המשפט הקים המוסד לביטוח לאומיבתחילת 2009 ועדה שדנה בזכויות בני אותו מין, ובעקבותיה הגיע להסכמה שגם בני זוגגברים שהביאו ילד באמצעות אם פונדקאית יקבלו חופשת לידה, מענק לידה ודמי לידהמביטוח לאומי.

בעניין קצבת השארים, היועץ המשפטי לממשלה הביע עמדה עקרונית כי במקרה של פטירתבן זוג כששני בני הזוג הם בני אותו מין, יש לסווג כ”אלמן” או כ”אלמנה” את בן הזוגהנותר בחיים, והוא יקבל את קצבת השארים.

משכנתה

נשואים המוכרים על ידי מדינת ישראל: זכאים להלוואות מהמדינה

משרד השיכון והבינוי מציע סיוע לנשואים בלקיחת הלוואות משכנתה לצורך רכישת דירהאו בית. ההלוואות שנותנת המדינה נקבעות על פי קריטריונים של משך הנישואים, אזורהמגורים ומספר הילדים, ונעות בין 62,400 שקל ל־207,455 שקל. ההלוואות ניתנות בריביתקבועה של 4%. על מבקשי הסיוע להציג תעודת נישואים ואישור מהרבנות.

ידועים בציבור: הלוואות קטנות יותר

הנחיות משרד הבינוי והשיכון לצורך סיוע במשכנתה משוות את הזכות לזכאות של “משפחההמורכבת מהורה יחיד עם ידוע בציבור” לזו של זוג נשוי עם אפס שנות ותק, כלומר לזוגנשוי בשנת הנישואים הראשונה שלו, בלי ילדים. לכן, לזוג הידוע בציבור לא יחשבו אתמספר הילדים ואת משך זמן הזוגיות, ולרוב הם יקבלו הלוואה בסכום הנמוך יותר מזושיקבל זוג נשוי.

זוגות חד-מיניים: כמו ידועים בציבור

זוגות מאותו המין זכאים לאותו סיוע מהמדינה בנושא המשכנתה כמו זוגות ידועיםבציבור. כלומר, הם זכאים להלוואה בגובה ההלוואה שיקבל זוג נשוי בשנת נישואיוהראשונה, ללא ילדים. תנאי ההלוואה יהיו לכן ברוב המקרים נמוכים יותר ביחס להלוואהשיקבלו זוגות נשואים.

ירושה

נשואים המוכרים על ידי מדינת ישראל: מקבלים את רכושו של בן הזוג

ירושה של אדם יכולה לעבור בשתי דרכים – בדרך של הוראות על פי צוואה או על פידין, במקרה שאין צוואה להסתמך עליה. במקרה שבו אין צוואה, חוק הירושה קובע הטבותלבני הזוג היורשים רכוש של יקיריהם שהלכו לעולמם. על פי החוק, בן הזוג מקבל את כלרכושו של הנפטר אם הנפטר לא הותיר אחריו ילדים, נכדים או הורים. אם הנפטר הותיראחריו ילדים, נכדים או הורים, בן הזוג זכאי רק למחצית מהעיזבון.

ידועים בציבור: זכאים לירושה אם אין צוואה

לזוגות ידועים בציבור יש מעמד שווה לזה של זוגות נשואים במקרה של ירושה על פידין.

בן הזוג שנותר זכאי לחלקו בעיזבון של בן הזוג שנפטר על פי אותם קריטריונים שלזוג נשוי, בתנאי שאף אחד מהם לא היה נשוי לאחר בזמן שבו בן הזוג נפטר.

כל זאת, כמובן בתנאי שאין הוראה אחרת בצוואה שהשאיר הנפטר, אשר מצווה את הרכושלקרוב משפחה או לגורם אחר.

זוגות חד-מיניים: פריצת דרך משפטית

לאחרונה חלה פריצת דרך בנושא הירושה, לאחר שבית המשפט המחוזי בנצרת קיבל ערעורעל החלטתו של רשם הירושות כי בן זוג מאותו המין אינו רשאי להיות יורש. בערעורשהתקבל קבע בית המשפט כי גבר שחי במשך 40 שנה עם בן זוג שברשותו היתה דירה, יכוללרשת את בן זוגו.

פנסיה

נשואים המוכרים על ידי מדינת ישראל: זכאים למחצית מהפנסיה שלבן הזוג

במקרה של גירושים בין בני זוג נשואים, כל אחד מבני הזוג זכאי לקבל מחציתמהזכויות הפנסיוניות שנצברו בחיי הנישואים המשותפים.

אם אחד מבני הזוג נפטר, הבעל או האשה שנותרו בחיים יהיו זכאים לקבל קצבת פנסיהבהתאם להסכם הכתוב בתוכנית החיסכון הפנסיוני. בקרן פנסיה על פי רוב מדובר ב־60%מהפנסיה החודשית שהיתה צריכה להיות לבן הזוג שנפטר; בביטוח מנהלים הדבר תלוי ברישוםהמוטבים בתנאי הפוליסה.

ידועים בציבור :צריכים לתבוע את הפנסיה

בתחום זה לידועים בציבור ישנה בעיה. לדברי עו”ד רונן דליהו, “כל קרן פנסיה יכולהלקבוע חוקים משלה, והקרן תהיה זו שתקבע מהי התקופה המינימלית שידוע בציבור צריךלהיות עם בן זוגו כדי לקבל הטבות”. עו”ד אירית רוזנבלום מסבירה כי כיום, ידועבציבור שרוצה לקבל את חלקו בפנסיה של בן זוגו צריך לתבוע זאת מבית הדין לעבודה: “הבעיה היא שקרן הפנסיה תמיד טוענת: ‘הייתם צריכים להודיע על הזוגיות, לא הודעתם – אין דמי פנסיה”.

זוגות חד-מיניים: זכאים כמו בני זוג נשואים

על פי פסיקה של בית המשפט בני זוג מאותו מין רשאים לקבל את זכויות הפנסיה לפיאותם קריטריונים של זוגות נשואים. זאת לאחר שבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבלב־2001 בקשת גבר שבן זוגו הלך לעולמו להכיר בבני הזוג כידועים בציבור לצורך קבלת פנסיית השארים

פורסם בקטגוריות: עיתונות ותקשורתתגיות: השאר תגובה

פרסם תגובה

שדות חובה מסומנים ב *

*
*

מותר להעזר בסימני HTML הבאים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

מרקטיזם - פרסום בגוגל / פרסום באאוטבריין