חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 37), התשס”ז – 2007 * הארכת חופשת הלידה

תיקון חוק עבודת נשים, הינו אחד התיקונים הסוציאליים החשובים שנעשו בשנים האחרונות, למען נשים יולדות, המאפשר להן תקופת הסתגלות למצב ההורות החדש בפרק זמן מתקבל על הדעת בו תוכל המשפחה החדשה לנוח ולהתארגן לשותף חדש בה.

תיקון סעיף 6

1. בחוק עבודת נשים, התשי”ד – 1954[1], בסעיף 6 –

(1) בסעיף קטן (ב), במקום “שנים עשר שבועות, מהם ששה שבועות” יבוא “ארבעה עשר שבועות, מהם שבעה שבועות”;

(2) בסעיף קטן (ב) (1), המילים “ובלבד שחופשת הלידה לא תעלה בסך הכל על ששה עשר שבועות – יימחקו;

(3) בסעיף קטן (ג) במקום “בשבועיים” יבוא “בשלושה שבועות”;

(4) בסעיף קטן (ד) (1) המילים “ובלבד שחופשת הלידה לא תעלה בסך הכל על שישה עשר שבועות – ימחקו;

(5) בסעיף קטן (ו), במקום “ששה שבועות”, יבוא “שבעה שבועות”.

תיקון חוק הביטוח

הלאומי – מס’ 94

2. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה – 1995[2] –

(1) בסעיף 50 (א) –

(א) בפסקה (1), במקום “12 שבועות” יבוא “14 שבועות”;

(ב) בפסקה (2) במקום “6 שבועות” יבוא “7 שבועות”

(2) בסעיף 51(א1) –

(א) בפסקה (1), במקום “שבועיים” יבוא “3 שבועות”;

(ב) בפסקה (2), במקום “שבוע” יבוא “שבועיים”.

3. חוק זה יחול על עובדת שיצאה לחופשת לידה ביום תחילתו של חוק זה ואילך.

אהוד אולמרט אליהו ישי

ראש הממשלה שר התעשיה המסחר והתעסוקה

דליה איציק דליה איציק

ממלאת מקום נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת

—————————–

* התקבל בכנסת ביום י”ט באייר התשס”ז (7 במאי 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 145, מיום ב’ בניסן התשס”ז (21 במרס 2007), עמ’ 152.

[1] ס”ח התשי”ד, עמ’ 154; התשס”ז, עמ’ 154

[2] ס”ח התשנ”ה, עמ’ 210; התשס”ז, עמ’ 112

פורסם בקטגוריות: הצעות חוק, חקיקה ובג"ץתגיות: , , , , , , , השאר תגובה

פרסם תגובה

שדות חובה מסומנים ב *

*
*

מותר להעזר בסימני HTML הבאים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

מרקטיזם - פרסום בגוגל / פרסום באאוטבריין