שמירה על מקום העבודה לנפגעי אלימות במשפחה

1.  נפגע אלימות במשפחה

אדם הסובל מאלימות מצד בן זוגו, ונהנה מצו הגנה שניתן לטובתו על ידי בית משפט מוסמך בהתאם לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ”א-1991.

מקלט
מקלט מוכר בפיקוח משרד העבודה והרווחה המשמש מסגרת הגנה לנשים וילדיהן.

השר
שר העבודה והרווחה.

2.  איסור פיטורין

לא יפטר מעביד עובד מעבודתו בשל אחת מן הסיבות המנויות להלן:

(I) הודיע העובד או שנודע למעביד בדרך אחרת כי העובד נהנה מצו הגנה בשל אלימות במשפחה.

(II) עובד השוהה במקלט, או שנאלץ לעזוב את מקום מגוריו, או שנמצא בסכנת פגיעה בו ע”י בן זוגו, ובלבד שהוצא צו הגנה בעניינו.

3.  סמכות בית הדין לעבודה

לבית דין אזורי לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בתובענות שעילתן בהוראות סעיף 2.

4.  הזכות לחופשה ללא תשלום

עובד ששוהה במקלט, או שנאלץ לעזוב את מקום מגוריו, או שנמצא בסכנת פגיעה בו ע”י בן זוגו ולעניינים אלו הוצא צו הגנה לטובתו, ומשום כך אינו יכול לעבוד באופן חלקי או מלא, יראו את תקופת היעדרו מעבודתו כחופשה ללא תשלום, והמעביד לא יעבידנו ולא יפטרו.

5.  חבות המעביד בתשלומים

(1) עובד שהפסיק עבודתו מן הסיבות המנויות בסעיף 2, והוא ומעבידו או המעביד בלבד נהגו לשלם תשלומים להבטחת פנסיה או לקרן השתלמות, ימשיך המעביד לשלם תשלומים כאמור בעד התקופה בה נעדר העובד מעבודתו, ובלבד שהעובד שילם בעד התקופה האמורה את התשלומים החלים עליו, אם חלים, להבטחת הזכויות האמורות, והכל בשיעורים ולפי שכר העבודה כאילו הוסיף העובד לעבוד בתקופה האמורה;

(2) האמור בפסקה (1) יחול על מעביד שבינו לבין העובד התקיימו יחסי עובד ומעביד כל תקופת השהות במקלט והעובד עבד אצלו ששה חדשים לפחות בתכוף לפני שנאלץ לעזוב למקלט;

(3) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יקבע בתקנות מועדים וכללים לתשלום הסכומים כאמור בפסקה (1); בתקנות כאמור רשאי השר לקבוע כללים שונים למעביד ולעובד.

6.  זכות להיעדר מהעבודה

(1) העדרותו של העובד מעבודתו בשל היותו מוגן במקלט דינה כדין חופשה ללא תשלום, וזמן היעדרו לא יבוא במנין לגבי זכויות התלויות בותק;

(2) עובד שנעדר מעבודתו מכוח פיסקה (1) והתייצב לעבודה בתום תקופת שהותו במקלט, או הביע רצונו לחזור לעבודה כאמור, לא יוכל המעביד לדחות את החזרתו לעבודה יותר מארבעה שבועות מיום שהתייצב או הביע רצונו לחזור.

(3) לא יוכל המעביד לפטר את העובד לפחות שנה לאחר שחזר לעבודתו. הוראות סעיף קטן )3) יחולו, על עובד שעבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות שנים עשר חדשים רצופים לפני שנאלץ להימלט למקלט.

(4) הוראות משלימות בדבר זכותו של העובד אצל יותר ממעביד אחד להיעדר מעבודתו כאילו היה עובד אצל מעביד אחד.

7.  הגבלת פיטורים

(1) לא יפטר מעביד עובד ששהה במקלט אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר עם תפקודו מחמת בעיות הנובעות מאלימות בן זוגו ; הוראות סעיף קטן זה יחולו הן על עובדת קבוע והן על עובד ארעי או זמני ובלבד שהעובד עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ששה חדשים.

(2) לא יפטר מעביד עובד בחופשתו מאונס או בימי העדרו מעבודה בשל אלימות בן זוגו ולא יתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות.

8.  עונשין

מעביד שהפר אחת מהוראות חוק זה דינו – קנס 5,000 ש”ח או מאסר חודש אחד או שני העונשים כאחד.

9.  המדינה כמעביד

לעניין חוק זה דין עובד המדינה כדין כל עובד אחר.

10.  ביצוע ותקנות

שר העבודה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

11.  שמירת זכויות

חוק זה אינו בא למעט מכל זכות הנתונה לעובד לפי חוק, הסכם קולקטיבי, חוזה – עבודה או נוהג.

הוגשה על ידי ח”כ אליעזר (צ’יטה) כהן (האיחוד הלאומי), עברה בכנסת בקריאה טרומית ביום 12.11.00.

דברי הסבר:

בתקופה האחרונה אנו עדים לתופעה הולכת ומתפשטת של מקרי אלימות קשה ומזעזעת בתוך המשפחה: גברים מכים את נשותיהם עד מוות, אבות רוצחים את ילדיהם ועוד.

בפני בן המשפחה הסובל מאלימות עומדת אמנם האפשרות להמלט למקלט מוכר בפיקוח משרד העבודה והרווחה, המשמש כמסגרת הגנה מפני בן המשפחה האלים, אולם, בעשותו כן נקרע למעשה בן המשפחה הנרדף ממרכז חייו, קרי: בני משפחתו, חבריו, מקום מגוריו ובעיקר מקום עבודתו, אשר מהווה עבורו, בין היתר, מפלט מחיי היומיום הקשים וכן אמצעי לשמירה על קשר עם העולם החיצון.

כיום, עפ”י המצב החוקי במדינת ישראל, מעביד רשאי לפטר עובד השוהה במקלט, וכך במידה שבן המשפחה הנמלט מבקש לחזור לביתו ולחיי שגרה, אזי בנוסף לקשיים הרבים שניצבים בפניו והכרוכים בשיקום חייו, נאלץ הקורבן להתמודד עם עובדת פיטוריו ממקום עבודתו והקושי שבמציאת מקום עבודה חדש . אין ספק כי מציאות כזו קשה עבור כל אדם ועל אחת כמה וכמה עבור קורבן אלימות המנסה לבנות את חייו מחדש.

הצעת החוק הנ”ל, אשר נכתבה לאור ריבוי מקרי האלימות אליהם אנו נחשפים בחודשים האחרונים מדי יום ביומו, נועדה להקל על המצוקה המתוארת לעיל.

סעיף 2 – איסור פיטורין

הצעת החוק מטילה על מעביד איסור לפטר עובד רק בשל כך שנהנה מצו הגנה בהתאם לחוק למניעת אלימות במשפחה. כמו כן חל איסור לפטר עובד ששוהה במקלט, או שנאלץ לעזוב את מקום מגוריו או שנמצא בסכנה ובשל כך נעדר מעבודתו, וכל זאת בתנאי שנהנה מצו הגנה כאמור.

סעיף 4 – הזכות לחופשה ללא תשלום

לא זו בלבד שלא ניתן לפטר עובד הנעדר מעבודתו בשל אלימות המופעלת כלפיו ע”י בן זוגו, אלא המעביד אף אינו רשאי להכריח אותו לעבוד, ודינה של העדרות זו כדין חופשה ללא תשלום, בדומה לחופשת לידה עפ”י חוק עבודת נשים, התשי”ד -1954 (להלן- חוק עבודת נשים), היינו היא אינה באה במנין לגבי זכויות העובד
התלויות בותק.

סעיף 5 – חבות המעביד בתשלומים

על מנת להבטיח כי לא תפגענה זכויות העובד התלויות בותק, כאמור לעיל, מחייבת הצעת החוק את המעביד להמשיך לשלם תשלומים להבטחת פנסיה או לקרן השתלמות, במידה ונהוג היה לשלמם והכל כאילו לא הפסיק העובד לעבוד בתקופה האמורה.
באשר לעובד, ניתן לקבוע בתקנות סעיף הקובע כי תשלומי העובד ינוכו בדיעבד משכרו, כאשר ישוב לעבודתו (ראה ס”ק (3)).

סעיף 6 – זכות להעדר מהעבודה

סעיף זה עוסק בעובד הנעדר מעבודתו בשל שהות במקלט.

ס”ק (1) חוזר על העקרון, לפיו העדרותו של עובד מעבודתו בשל היותו מוגן במקלט תחשב לחופשה ללא תשלום ולא תבוא במנין לגבי זכויות העובד התלויות בותק.

ס”ק (2) מחייב את המעביד לקבל חזרה לעבודה עובד שנעדר מעבודתו בשל שהות במקלט והתייצב לעבודה או הביע את רצונו לשוב לעבודה, וכל זאת תוך ארבעה שבועות מיום שהתייצב או הביע רצונו לחזור.
סעיף זה, השאוב מחוק עבודת נשים, מאפשר לעובד לשוב לעבודתו בתום תקופת שהותו במקלט, יהא אורכה אשר יהא, ועל המעביד חובה לקבלו. עם זאת, הצעת החוק מעניקה למעביד ארכה של ארבעה שבועות, על מנת שיוכל להתארגן לקראת שובו של העובד (למשל, במידה ששכר עובד מחליף).

ס”ק (3) מגן על עובד ששהה במקלט מפני פיטורין במשך שנה לאחר שחזר לעבודתו. כאמור לעיל, סביר להניח כי עובד השב לחייו הקודמים לאחר ששהה תקופה ממושכת במקלט, כאשר הוא מנותק ממשפחתו, חבריו ומכריו, יתקל בקשיי הסתגלות, אשר עלולים להשפיע על תפקודו בעבודה.
סעיף זה נועד למנוע מצב בו המעביד יקבל חזרה לעבודה עובד ששהה במקלט כפי שמורה החוק, אך יפטר אותו חודש לאחר מכן וכך, למעשה, מסוכלת מטרת החוק.
עם זאת, הזכות הנ”ל שמורה אך ורק לעובד שעבד באותו מקום עבודה לפחות 12 חודשים לפני שנאלץ להמלט למקלט.

סעיף 7 – הגבלת פיטורין

על אף האמור לעיל, הצעת החוק אינה מעוניינת ליצור מצב שבו לא ניתן כלל לפטר עובד ששהה במקלט, מכל סיבה שהיא. לפיכך, סעיף זה מאפשר פיטורי עובד ששהה במקלט, ובלבד שיוכח, להנחת דעתו של שר העבודה והרווחה, כי הפיטורים אינם קשורים בבעיות הנובעות מאלימות בן זוגו של העובד. נטל ההוכחה מוטל על המעביד ומיותר לציין כי נטל זה הינו כבד ביותר.

הוראה זו, להבדיל מהוראת סעיף 6, תחול הן על עובד קבוע והן על עובד זמני שעבדו באותו מקום עבודה ששה חודשים. המטרה היא להעניק הגנה כלשהי גם לעובדים שאינם ותיקים, הסובלים מאלימות מצד בן זוגם וכתוצאה מכך נפגע תפקודם בעבודה.

ס”ק (2) נועד להגן על עובדים, אשר בוחרים שלא לעזוב את ביתם למקלט ונאלצים להתמודד מדי יום עם אלימות בלתי פוסקת מצד בן זוגם. סביר להניח כי כתוצאה מכך עובדים אלה נעדרים תכופות ממקום עבודתם. הוראה זו אוסרת על מעביד לפטר עובד בתקופת העדרותו זו.

סעיף 8 – עונשין

מאחר ומדובר בחוק המגן על זכויות העובד, חובה שיהא בעל צביון עונשי. על כן, הפרה של אחת מהוראותיו גוררת קנס 5,000 ש”ח או מאסר חודש אחד, ובמקרים חמורים – שני העונשים גם יחד.

פורסם בקטגוריות: עדכונים וחדשותתגיות: , , , השאר תגובה

פרסם תגובה

שדות חובה מסומנים ב *

*
*

מותר להעזר בסימני HTML הבאים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

מרקטיזם - פרסום בגוגל / פרסום באאוטבריין